Integritetspolicy hos Inbrand AB

Inbrand hanterar domänportföljer åt företag och myndigheter, allt från administration, teknik och förnyelse till att hjälpa våra kunder att bygga digitala varumärkesstrategier.

Därtill tillhandahåller vi SSL certifikat från som GeoTrust, Thawte, Symantec. Även hantering av TMCH placeringar finns i vårt produktutbud tillsammans med domänbevakningstjänster och juridiska tjänster som domäntvist, website take down, domänförvärv samt traditionella varumärkesregistreringar.

Denna integritetspolicy avser Inbrands behandling av personuppgifter, såsom till exempel Registrantens personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med personen eller bolaget personen representerar.

Behandling av personuppgifter

Inbrand AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas av Registranten såsom namn, personnummer, epostadress, adress, telefonnummer. Inbrand behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Uppgifterna sparas så länge avtalsförhållandet mellan Inbrand och Registranten föreligger, och tas bort efter att avtalsförhållandet upphört, max 24 månader efter eller vad rådande lagstiftning tillåter. Våra databaser har kryptering med SSLcertifikat och vår domän inbrand.se har även DNSSEC.

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Inbrand ska kunna administrera avtalsförhållandet mellan Inbrand och Registranten, uppfylla de åtaganden som Inbrand har enligt avtalet samt skicka ut och administrera nyhetsbrev och informationsmaterial. Laglig grund för behandlingen av uppgifterna är för att uppfylla avtalet mellan Inbrand och Registranten, samt för att kunna kontakta Registranten, till exempel för tekniska och administrativa frågor samt annan information relaterat till avtalsförhållandet (berättigat intresse).

Samarbetspartners och underleverantörer

Personuppgifterna kan behandlas av någon Inbrand anlitat för att fullfölja Inbrands åtaganden. Inbrand samarbetar till exempel med följande samarbetsparters och underleverantörer.

Registrar InternetX, II Stiftelsen, Frobbit

SSL leverantörer, Symantec, Thawte, GeoTrust

Vissa samarbetspartners eller underleverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om Inbrand för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller underleverantörer säkerställer Inbrand bl.a. genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som lagen kräver.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet. De uppgifter som då lämnas ut är i normala fall uppgifter nödvändiga för att kunna identifiera och/eller kontakta en Registrant.

Rätt till registerutdrag, rättelse m.m.

En registrerad har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag innehållande de personuppgifter Inbrand behandlar om denne. En sådan begäran ska tydlig ange vilken information den registrerade vill ta del av. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan den registrerade också begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Den registrerade har även rätt att blockera behandling av uppgifterna och den registrerade har rätt att motsätta sig att behandling av personuppgifter sker så länge personuppgifterna inte behövs för de ändamål de samlats in eller personuppgifterna måste behandlas med anledning av gällande lagstiftning. Begäran om registerutdrag, rättelse, blockering mm enligt denna punkt görs skriftligen till Inbrands dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter

Har den registrerade frågor eller vill lämna synpunkter beträffande Inbrands hantering av personuppgifter kontakta Inbrands dataskyddsombud på gdpr@inbrand.se eller nedan angivna adress. Den registrerade vänder sig även till dataskyddsombudet om den registrerade vill begära rättelse eller annan åtgärd som beskrivs i förestående punkt.

Inbrand AB org.nr. 556902-7468

Adress Stortorget 25

211 34 Malmö

Tel. 040 626 76 00

Den registrerade har också möjlighet att lämna klagomål avseende Inbrands personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och Inbrand meddelar i så fall detta via hemsidan på inbrand.se/gdpr

Viktiga definitioner

Personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer etc.

Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel på behandlingar är insamling, lagring, publicering, användning, redigering, radering etc.

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Registrerad

Den identifierade eller den identifierbara individ som personuppgifterna hör till.

Laglig grund

För att Inbrand ska ha tillåtelse att behandla personuppgifter krävs stöd i den nya Dataskyddsförordningen. Ett sådant stöd kallar vi för laglig grund.